W gabinecie psychologa, doradcy zawodowego klientami są:

  • uczniowie końcowych klas szkoły podstawowej (7 i 8 klasy)
  • uczniowie szkół ponadpodstawowych
  • studenci, którzy planują zmianę kierunku studiów

Jak wygląda wizyta u psychologa, doradcy zawodowego?

W celu uzyskania efektywnej indywidualnej porady zawodowej konieczne są zazwyczaj 2 spotkania, podczas których są wykonywane – jeśli jest to potrzebne – testy psychologiczne, a następnie wspólnie planujemy dalsze działania ukierunkowane na konkretny wybór szkoły/zawodu.

Pierwsze spotkanie

Obejmuje przeprowadzenie wywiadu z rodzicem/opiekunem oraz uczniem. Osoba badana rozwiązuje zaproponowane testy psychologiczne (test osobowości, test preferencji zawodowych).

Czas: ok. 90 min
Cena: 180 zł
Miejsce: Gabinet – Wieliczka, ul. Kościuszki 36G/6

Drugie spotkanie

Przeznaczone jest na omówienie wyników testu. Wspólna dyskusja ma doprowadzić do poszukiwania najlepszych rozwiązań.

Czas: ok. 50 min.
Cena: 150 zł
Miejsce: Gabinet – Wieliczka, ul. Kościuszki 36G/6

—————————————

Informacja i rejestracja

Elżbieta Kopytek

503 895 377

elzbieta.kopytek@cwplatarnik.pl

—————————————

Czym jest doradztwo zawodowe?

Doradztwo zawodowe jest procesem, w którym doradca zawodowy i klient pracują wspólnie nad celami związanymi z rozwojem edukacyjno – zawodowym klienta. Doradztwo zawodowe może mieć formę spotkań indywidualnych lub doradztwa grupowego.

Podczas indywidualnego spotkania z psychologiem – doradcą zawodowym klient ma możliwość poznania swoich mocnych stron, obszarów, które warto rozwijać oraz określenia planu działania, dopasowanego do swoich potrzeb i predyspozycji. Spotkanie stwarza przestrzeń do lepszego poznania siebie, usystematyzowania wiedzy na temat swoich uzdolnień, zainteresowań, wartości, umiejętności oraz diagnozy osobowości.

Proces ten odbywa się podczas rozmowy, jak i z wykorzystaniem różnorodnych testów np. testów zainteresowań, osobowości. W sytuacji, kiedy klientem jest uczeń szkoły podstawowej lub niepełnoletni uczeń szkoły ponadpodstawowej ważnym aspektem spotkania jest rozmowa z rodzicami/opiekunami, którzy wnoszą cenne informacje o dziecku, niezbędne do prawidłowej oceny możliwości dziecka.

Trudny czas ważnych decyzji

Psycholog – doradca zawodowy pracując z uczniem /nastolatkiem musi zwrócić uwagę na to, że jest on w szczególnym okresie swojego życia. W siódmej, ósmej klasie pojawiają się problemy typowe dla czasu dorastania. W związku z tym młodym ludziom towarzyszy poczucie zagubienia i niezrozumienia, szukając własnej drogi często bywają krytyczni w stosunku do rodziców, co nie ułatwia im trudnego procesu podejmowania decyzji.

Nie rozumieją swoich emocji, towarzyszy im niepewność siebie, przeżywają trudności w rozpoznawaniu swoich potrzeb. Nastolatki mierzą się również z oczekiwaniami nauczycieli, rodziców, rówieśników.
Jest to dla nich czas poszukiwania, eksperymentowania, podejmowania różnych ról społecznych, określania swoich uzdolnień i zainteresowań. Ale i czas braku pewności siebie, buntu i osamotnienia.

Rodzice również są często zagubieni i bezsilni w sytuacji, w której znalazło się ich dziecko. Zwłaszcza kiedy samo nie wykazuje chęci i zainteresowania swoim dalszym rozwojem. Warto wtedy porozmawiać z psychologiem, który wskaże sposoby rozmawiania z dzieckiem o jego przyszłości, zachęcania do podejmowania różnych działań z obszaru zainteresowań, rozwijania pasji.

Rolą doradcy zawodowego jest więc pobudzanie do działania, inspirowanie, motywowanie, wyjaśnianie wartości nauki/pracy oraz mówienie o tym, jak ważne dla komfortu psychicznego i prawidłowego funkcjonowania emocjonalno-społecznego jest to, aby zawód był pasją.

—————————————